Den 16. december

Kongehusets digitale julekalender 2021.

Dansk
En nisse af pap vejer præcis tre gram. Så da Nissefar møder tre store sølvløver på 130 kilo kan det nok være, at han føler sig som David foran Goliat. Heldigvis er den lille nisse ikke ude i en tvekamp, han er tværtimod på en fredelig – men dog vigtig – julemission, som i dag bringer ham i hælene på Kong Frederik 3.

”De tre løver, der står og vogter tronstolen i Riddersalen her på Rosenborg Slot, fik Frederik 3. fremstillet, efter at han med sin snilde fik afskaffet valgkongedømmet til fordel for et arveligt, enevældigt styre,” fortæller Juleenglen. De to venner betragter de kostbare genstande, som er inspireret af Det Gamle Testamentes fortælling om Kong Salomon, hvis trone blev beskyttet af 12 gyldne løver. Med sine egne sølvløver ønskede Frederik 3. at sidestille sig med den bibelske konge, men man nåede kun at få udfærdiget tre sølvløver, før han døde. ”Men tronstolen og løverne viser tydeligt, at vi her har at gøre med den første enevældige konge i riget,” fortæller Juleenglen.

De to venner lister rundt på Rosenborg Slot, som Frederik 3. overtog efter sin far, Christian 4. Da de når til kongens marmorgemak, fortæller Juleenglen videre om kongens regeringstid, der blandt andet bød på en bekostelig krig mod Sverige, som førte til tabet af Skåne, Halland og Blekinge.

”Men da den svenske konge i en ny krig prøvede at erobre hele Danmark, vandt Frederik 3. popularitet, da kongen under belejringen af København sagde ”jeg vil dø i min rede!”” fortæller den lille engel og foreslår Nissefar, at de skal ned i slottets dyb og lære mere om enevælden, der fulgte de kommende generationer efter Frederik 3.

På vej ned ad trappen møder de den kære Nissemor, der er godt i gang med at sprede julestemning på det gamle slot. Det er en lidt svær opgave, lader hun de to andre forstå, for der bor ingen på slottet mere – det er et museum i dag. Hun fortæller dem dog om en smutvej ned i skatkammeret. Det kan kun blive spændende i morgen!

English
An elf made of cardboard weighs precisely three grams. So, when Elf Father meets up with three large silver lions weighing 130 kilos, it may well be that he feels like David standing in front of Goliath. Luckily, the little elf isn’t in a duel; to the contrary, he’s on a peaceful – but really important – Christmas mission, which today puts him in pursuit of King Frederik III.

“The three lions that stand and keep watch over the throne in the Knights’ Hall here at Rosenborg Castle – Frederik III had them made after he, with his adroitness, got the elective monarchy abolished in favor of hereditary, absolute rule,” says the Christmas Angel. The two friends gaze at the precious objects inspired by the Old Testament story of King Solomon, whose throne was protected by 12 golden lions. With his own silver lions, Frederik III wanted to liken himself to the biblical king, but he only managed to have three silver lions finished before he died. “But the throne and the lions clearly show that we’re dealing here with the first absolute monarch in the kingdom,” says the Christmas Angel.

The two friends softly walk around inside Rosenborg Castle, which Frederik III took over from his father, Christian IV. As the two reach the king’s Marble Room, the Christmas Angel recounts more about the king’s reign, which, among other things, included a costly war against Sweden that led to the loss of Skåne, Halland and Blekinge.

“But, when the Swedish king tried to conquer all of Denmark in a new war, Frederik III won popularity during the siege of Copenhagen when the king said that “I will die in my nest!”” says the little angel. And then she suggests to Elf Father that they must go down into the castle’s depths and learn more about the absolute monarchy that followed with the succeeding generations after Frederik III.

On the way down the steps, they meet the dear Elf Mother, who is well underway with spreading Christmas cheer at the old castle. It’s a bit of a difficult task, she lets the two others know, because no one lives at the castle anymore – it’s a museum nowadays. However, she tells them about a shortcut down in the Treasury. It can only be exciting tomorrow!