Hoffet

Hoffet er fra gammel tid betegnelsen for den kongelige families husholdning og administration.

Hoffet er oprindeligt betegnelsen for den kongelige families administration og husholdning og beskæftiger i dag cirka 130 ansatte. Hoffet omfatter ansatte fordelt på fire hof. De største hof er D.M. Kongens og Dronningens Hof og H.M. Dronning Margrethes Hof. Herudover er der D.K.H. Prins Joachims og Prinsesse Maries Hof og H.K.H. Prinsesse Benediktes Hof.

Organisationsdiagram

Få et overblik over de forskellige afdelinger i Kongehuset i det administrative organisationsdiagram.

Via fanebladene nedenfor kan man læse om D.M. Kongens og Dronningens Hof, H.M. Dronning Margrethes Hof, D.K.H. Prins Joachims og Prinsesse Maries Hof, H.K.H. Prinsesse Benediktes Hof samt eksterne enheder.

Hofmarskallatet
Hofmarskallatet består af en række afdelinger og enheder, der tilsammen forestår Hoffets daglige administration og drift - herunder planlægning, koordinering, kommunikation, økonomi og personale samt juridiske forhold og opgaver relateret til lovgivningsprocessen samt ordensvæsnet. Hofmarskallatet ledes af Hofmarskallen, der er Kongehusets chef og administrator.

Kongeparrets Sekretariat
Kongeparrets Sekretariat er ansvarlig for stillingtagen til samt koordinering og tilrettelæggelse af Kongeparrets tilstedeværelser og øvrige aktiviteter samt alle forhold omkring Kongeparrets kalender. Sekretariatet bistår og rådgiver desuden Kongeparret om strategi og prioriteringer. Arbejdet forestås af Kongens privatsekretær og Dronningens privatsekretær. Kongeparrets Sekretariat ledes af Hofmarskallen.

Juridisk afdeling
Juridisk afdeling bistår og rådgiver Kongen i varetagelse af funktionen som statsoverhoved. Juridisk afdeling fungerer således som bindeleddet mellem regeringen og Kongehuset og varetager navnlig opgaver relateret til lovgivningsprocessen, herunder forberedelsen og afviklingen af statsråd, regeringsdannelse og -omdannelse (rokader) samt sager, der i øvrigt forudsætter kongelig resolution (blandt andet udnævnelse og afskedigelse af visse embedsmænd samt sager om benådning). Afdelingen ledes af den juridiske chef.

Arrangementsafdelingen
I Arrangementsafdelingen planlægges de ceremonielle forhold i tilrettelæggelsen af blandt andet statsbesøg, bybesøg, sommertogter, nytårskure, ambassadørmodtagelser og alle større officielle selskaber med Kongeparret som vært. Afdelingen ledes af Ceremonimesteren.

Kommunikationsafdelingen
Kommunikationsafdelingen varetager opgaver for hele Kongehuset og er ansvarlig for formidlingen af Kongehusets virke gennem blandt andet Kongehusets hjemmeside, årsrapport og sociale medier samt ansvarlig for kommunikations- og presserelationer. Afdelingen forestår tillige opgaver i forhold til Kongehusets kunst og inventarer. Afdelingen ledes af Kommunikationschefen. For yderligere information se Presse.

Personaleafdelingen
Personaleafdelingen er ansvarlig for opgaver inden for løn- og personaleadministration, ansættelsesret, personaleudvikling og organisationsudvikling, samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, sikkerhed, leje- og tjenesteboliger og databeskyttelse. Afdelingen ledes af Personale- og driftschefen, som desuden er chef for nogle af Hoffets driftsenheder.

Økonomiafdelingen
Økonomiafdelingen er ansvarlig for Hoffets og de kongelige fondes budgetter og regnskaber, ejendomme, IT, den interne sikkerhed og hofprædikaterne. Afdelingen ledes af Økonomichefen, som desuden er chef for nogle af Hoffets driftsenheder.

De Kongelige Ridderordeners Kapitel
Ordenskapitlet står for den daglige administration af det danske ordensvæsen, som omfatter de to ridderordener – Elefantordenen og Dannebrogordenen – samt de to kongelige medaljer – fortjenstmedaljen og belønningsmedaljen. Ordenskapitlet er en integreret del af Kongehusets administration og har kontor- og arbejdsfællesskab med Juridisk Afdeling. Foruden sagsbehandlere omfatter personalet i Ordenskapitlet ordenshistoriografen og den kongelige våbenmaler, som tillige er særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål. Ordenskapitlet ledes af den juridiske chef.

I forlængelsen af abdikationen den 14. januar 2024 er der etableret et hof omkring H.M. Dronning Margrethe. Hoffet ledes af Hofchef Kim Kristensen.

Privatsekretæren bistår med planlægningen af opgaver såsom tilrettelæggelse af officielle arrangementer, rejser, aftaler og protektioner.

Hoffet ledes af Prinsesse Benediktes privatsekretær, der bistår med at tilrettelægge officielle arrangementer, rejser, aftaler og protektioner.

Til Kongehuset er tilknyttet nogle eksterne enheder og personer.

Adjudantstaben
Adjudantstaben er en selvstændig myndighed under Forsvarsministeriet, som indgår i D.M. Kongens og Dronningens Hof. Adjudantstaben er det formelle bindeled mellem Kongehuset og Forsvarsministeriets område. Adjudantstaben har domicil på Christiansborg Slot. Adjudantstabschefen er ansvarlig for rådgivning om forsvarsforhold, forelæggelse af sager fra Forsvarsministeriet, der fordrer kongelig resolution, besøg ved blandt andet Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt militær flytransport. Adjudantstabschefen er derudover blandt andet ansvarlig for vagttjenesten ved de kongelige slotte og palæer.

Jagtkaptajnen
Jagtkaptajnen er chef på Kongeskibet Dannebrog og er Kongens direkte kontakt til Søværnet og rådgiver i maritime spørgsmål. Læs om Kongeskibet Dannebrog her.

Kongelig Jægermester ved Statsskovene
Jægermesteren er statsskovrider og er bindeleddet mellem Kongehuset og Statsskovvæsnet. Jægermesteren koordinerer blandt andet de årlige kongejagter.

Kongelig konfessionarius
Den kongelige konfessionarius er Kongens personlige sjælesørger og den kongelige families egen præst.

Slotsforvaltere
Slotsforvalterne på Christiansborg Slot og Fredensborg Slot er bindeled mellem Kongen og henholdsvis Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen i tilknytning til Kongehusets anvendelse af de pågældende slotte. Slotsforvalteren på Christiansborg Slot er tillige palæforvalter på Amalienborg.

 

Det Gule Palæ, der huser dele af Kongehusets administration. Foto: Kongehuset ©
Udsnit af trappeopgangen i Det Gule Palæ. Foto: Kongehuset ©

Det Gule Palæ

Den gule bygning i Amaliegade danner rammen om Hofmarskallatet, der betjener D.M. Kongen og Dronningen og håndterer Kongehusets daglige administration.