Hoffet

Hoffet er fra gammel tid betegnelsen for den kongelige families husholdning og administration.

Hoffet er oprindeligt betegnelsen for den kongelige families administration og husholdning og beskæftiger i dag cirka 130 ansatte. Hoffet omfatter ansatte fordelt på fire hofstater. De største hofstater er H.M. Dronningens Hofstat og D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessens Hofstat. Herudover er der D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Maries Hofstat og H.K.H. Prinsesse Benediktes Hofstat.

Organisationsdiagram

Få et overblik over de forskellige afdelinger i Kongehuset i det administrative organisationsdiagram.

Via fanebladene nedenfor kan man læse om H.M. Dronningens Hofstat, D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessens Hofstat, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Maries Hofstat, H.K.H. Prinsesse Benediktes Hofstat samt eksterne enheder.

Hofmarskallatet
Hofmarskallatet hører under H.M. Dronningens Hofstat og ledes af Hofmarskallen, der er H.M. Dronningens hofs chef og administrator.

Sekretariatet
I Sekretariatet planlægges de ceremonielle forhold i tilrettelæggelsen af blandt andet statsbesøg, bybesøg, sommertogter, nytårskure, ambassadørmodtagelser og alle større officielle selskaber med Dronningen som vært. Under ledelse af Ceremonimesteren udfører Sekretariatets medarbejdere detailplanlægning af de officielle arrangementer.

Kommunikationsafdelingen
Kommunikationsafdelingen varetager opgaver for hele Kongehuset og er ansvarlig for formidlingen af Kongehusets virke gennem blandt andet Kongehusets hjemmeside, årsrapport og sociale medier samt ansvarlig for kommunikations- og presserelationer. Afdelingen forestår tillige opgaver i forhold til Kongehusets kunst og inventarer. For yderligere information se Presse.

Personalekontoret
Personalekontoret varetager opgaver for hele Kongehuset og er ansvarlig for opgaver inden for løn- og personaleadministration, ansættelsesret, personaleudvikling og organisationsudvikling, samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, sikkerhed, leje- og tjenesteboliger og databeskyttelse. Personalechefen har endvidere det overordnede ansvar for tre af Hoffets driftsenheder nemlig Køkken, Betjening, kørsel og servering samt Rengøring og Vaskeri.

Økonomikontoret
Økonomikontoret varetager opgaver for hele Kongehuset og er ansvarlig for Hoffets og de kongelige fondes budgetter og regnskaber, ejendomme, IT, den interne sikkerhed og hofprædikaterne. Økonomichefen har endvidere det overordnede ansvar for to af Hoffets driftsenheder nemlig Den Kongelige Stald-Etat og Værkstedshuset samt for Marselisborg Slot og Château de Cayx.

Hof-Etaten
Hof-Etaten udfører en lang række servicefunktioner i Dronningens hof som betjening, kørsel, madlavning, rengøring og vask. Den daglige ledelse udføres af Jægeren, Køkkenchefen og Oldfruen inden for deres respektive ansvarsområder.

Den Kongelige Stald-Etat
Stald-Etaten udfører opgaver for Kongehuset og under ledelse af Staldmesteren foretager den ceremonielle kørsel. Etaten råder over heste, ældre kareter og hestekøretøjer. 

Værkstedshuset
Værkstedshuset udfører opgaver for hele Kongehuset og har ansvaret for værkstedsfunktioner som snedker, maler, tapetserer og systue. Værkstedshuset stilles tillige til disposition for eksterne håndværkere, der skal udføre nærmere afgrænsede konservator- eller møbelsnedkeropgaver.

Kabinetssekretariatet
Kabinetssekretariatets væsentligste opgave er at bistå og rådgive Dronningen i varetagelsen af funktionen som statsoverhoved. Kabinetssekretariatet fungerer således som bindeleddet mellem regeringen og kongehuset og varetager navnlig opgaver relateret til lovgivningsprocessen, herunder forberedelsen og afviklingen af statsråd, regeringsdannelse og -omdannelse (rokader) samt sager, der i øvrigt forudsætter kongelig resolution (blandt andet udnævnelse og afskedigelse af visse embedsmænd samt sager om benådning). Det er også Kabinetssekretariatet, der behandler de anmodninger, der løbende modtages, om Dronningens tilstedeværelse ved bestemte arrangementer og varetager kontakten til Dronningens protektioner. Kabinetssekretariatet ledes af Kabinetssekretæren.

De Kongelige Ridderordeners Kapitel
Ordenskapitlet står for den daglige administration af det danske ordensvæsen, som omfatter de to ridderordener – Elefantordenen og Dannebrogordenen – samt de to kongelige medaljer – fortjenstmedaljen og belønningsmedaljen. Førstnævnte retter sig mod ansatte på det offentlige arbejdsmarked, mens belønningsmedaljen kan tildeles ansatte på det private arbejdsmarked. Ordenskapitlet er i dag en integreret del af Kongehusets administration og har kontor- og arbejdsfællesskab med Kabinetssekretariatet. Foruden 2-3 sagsbehandlere omfatter personalet i Ordenskapitlet ordenshistoriografen og den kongelige våbenmaler, som tillige er særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål. Ordenskapitlet ledes i det daglige af sekretariatschefen.

Hofstatens overordnede ledelse varetages af Hofchefen, der tillige er Kronprinsparrets nærmeste rådgiver.

Sekretariatet
I Sekretariatet udfører medarbejderne hofstatens daglige administration, herunder detailplanlægning af Kronprinsparrets arrangementer, rejser, aftaler og protektioner. 

Serviceenheden
I Serviceenheden varetages en lang række servicefunktioner som afvikling af arrangementer, betjening, kørsel, servering, madlavning og rengøring. Den daglige ledelse udføres af Hoffoureren og Oldfruen.

Den Personlige Assistent bistår med planlægningen af opgaver såsom tilrettelæggelse af officielle arrangementer, rejser, aftaler og protektioner.

Hofstaten ledes af Prinsesse Benediktes privatsekretær, der bistår med at tilrettelægge officielle arrangementer, rejser, aftaler og protektioner.

Kongehusets ledelseskreds varetager Kongehusets daglige virke på vegne af den kongelige familie. Hovedopgaven består blandt andet i at koordinere og understøtte Kongehusets overordnede aktiviteter og opgaver på tværs af hofstaterne. Kongehusets ledelse består af Hofmarskallen, Kabinetssekretæren, Hofchefen for D.K.H. Kronprinsens og Kronprinsessens Hofstat, Ceremonimesteren, Økonomichefen, Kommunikationschefen, Personalechefen, H.K.H. Prinsesse Benediktes privatsekretær og Kabinetssekretariatets kontorchef.

Til Kongehuset er tilknyttet nogle eksterne enheder og personer.

H.M. Dronningens Adjudantstab
Adjudantstaben er en selvstændig myndighed under Forsvarsministeriet, som indgår i H.M. Dronningens Hofstat. Adjudantstaben er det formelle bindeled mellem Kongehuset og Forsvarsministeriets område. Adjudantstaben har domicil på Christiansborg Slot.

Adjudantstabschefen er ansvarlig for rådgivning om forsvarsforhold, forelæggelse af sager fra Forsvarsministeriet, der fordrer kongelig resolution, besøg ved blandt andet Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt militær flytransport. Adjudantstabschefen er derudover blandt andet ansvarlig for vagttjenesten ved de kongelige slotte og palæer.

H.M. Dronningens Jagtkaptajn
Jagtkaptajnen er chef på Kongeskibet Dannebrog og er Dronningens direkte kontakt til Søværnet og rådgiver i maritime spørgsmål. Læs om Kongeskibet Dannebrog her.

Kongelig Jægermester ved Statsskovene
Jægermesteren er statsskovrider og er bindeleddet mellem Kongehuset og Statsskovvæsnet. Jægermesteren koordinerer blandt andet de årlige kongejagter.

Kongelige konfessionarius
Den kongelige konfessionarius er Dronningens personlige sjælesørger og den kongelige families egen præst.

Slotsforvaltere
Slotsforvalterne på Christiansborg Slot og Fredensborg Slot er bindeled mellem Dronningen og henholdsvis Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen i tilknytning til Kongehusets anvendelse af de pågældende slotte. Slotsforvalteren på Christiansborg Slot er tillige palæforvalter på Amalienborg.

Det Gule Palæ, der huser dele af Kongehusets administration. Foto: Kongehuset ©
Udsnit af trappeopgangen i Det Gule Palæ. Foto: Kongehuset ©

Det Gule Palæ

Den gule bygning i Amaliegade danner rammen om Hofmarskallatet, Kabinetssekretariatet og Ordenskapitlet, der betjener Dronningen og håndterer Hoffets daglige administration.