Offentlig audiens

Ordet "audiens" er afledt af det latinske ord "audire", der betyder at høre. Ordets betydning er at få foretræde for/blive hørt af en højtstående person.

Offentlig audiens afholdes som udgangspunkt 1-2 gange om måneden – typisk hver anden mandag. De konkrete audiensdage vil fremgå af tilmeldingsmodulet nedenfor og af Kongehusets kalender.

Deltagelse i offentlig audiens forudsætter, at man forinden har tilmeldt sig. Det skyldes, at der er et begrænset antal pladser ved hver audiens.

Er man ikke på forhånd tilmeldt offentlig audiens, vil det i udgangspunktet ikke være muligt at få adgang til audiensen.

Det er vigtigt ved tilmeldingen at indtaste korrekt e-mailadresse, således at man modtager sin bekræftelse på tilmeldingen, som samtidig indeholder link til framelding i tilfælde af, at man senere bliver forhindret i at møde frem. Modtages bekræftelsen ikke, kan det være en god ide at tjekke sit spamfilter.

Praktiske oplysninger om afvikling af de offentlige audienser findes længere nede på siden.

Kongen afholder audiens på Christiansborg Slot på en række mandage i løbet af året. Ved audienserne er der mulighed for at møde op og få lejlighed til personligt at takke Kongen for eksempelvis tildelingen af en kongelig orden eller medalje, en kongelig udnævnelse eller for Kongens deltagelse ved en åbning eller et besøg. Ved ankomsten til Christiansborg Slot noterer en adjudant den fremmødtes navn og anledningen til, at vedkommende er mødt frem. Den audienssøgende modtages herefter af en medarbejder fra Hoffet, inden den pågældende føres til audiensgemakket, hvor samtalen med Kongen finder sted. Under samtalen er der ikke andre end den audienssøgende og Kongen til stede.

Ændringer i de annoncerede audiensdatoer kan forekomme også tæt på den annoncerede audiensdag. Sådanne ændringer vil alene blive bragt i kalenderen på Kongehusets hjemmeside.

Audiensbroche. Foto: Kongernes Samling ©
Christiansborg Slot. Foto: Christian Ringbæk ©

Privat audiens
I særlige tilfælde modtager Kongen gæster i privat audiens i residenspalæet. Det gælder eksempelvis ved besøg af udenlandske statsoverhoveder, regeringschefer, udenrigsministre, parlamentsdelegationer, ledere fra internationale organisationer og øverste militære chefer fra andre lande.

Audiensens historie
Der er her i landet lang historisk tradition for, at menigmand med særligt ærinde har kunnet søge foretræde for kongen; men først under den tidlige enevælde blev audienserne sat i system.

Under Christian 5. (1670-1699) og i hovedparten af Frederik 4.s regeringstid (1699-1730) kunne enhver borger henvende sig med en bøn eller anmodning, mens kongen ventede på, at hans hest blev gjort klar.

Adgangen til kongen blev med hård hånd administreret af staldkarlen, der på forhånd afviste de håbløse anmodninger, og som samtidig skaffede sig en ekstra-indtægt ved at koordinere resten. Som led i opbygningen af den personlige enevælde formaliserede Frederik 4. i 1725 audienssystemet ved at udstede en forordning om faste ugentlige audienser, hvor enhver borger personligt kunne fremføre klagemål og forslag til monarken uden om administrationen.

Dette system videreførtes i forskellige varianter af senere monarker og danner samtidig det historiske grundlag for nutidens offentlige audienser.

Audienssøgende Laila Lassen Sørensen takkede for fortjenstmedaljen ved offentlig audiens på Christiansborg Slot. Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix ©
Audienssøgende Thomas Møller Kristensen takkede for ridderkorset ved offentlig audiens på Christiansborg Slot. Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix ©

Praktisk information om audiens

De offentlige audienser finder sted på Christiansborg Slot cirka to gange om måneden, på mandage fra kl. 09.30 (gældende fra den 18. marts 2024) - se "Kommende audienser". Audienssøgende skal møde op og melde sig inden kl. 09.15. Der vil fra kl. 08.45 være adgang til slottet via Dronningeporten, fra både Indre Slotsgård og Prins Jørgens Gård. 

Efter ankomsten til slottet er der mulighed for at benytte garderoben i Drabantsalen. Audienssøgende registreres af adjudanter (officerer) ved pulten i Søjlesalen. Der vil være medarbejdere fra Hoffet til stede, som giver anvisninger. 

I audiens kan møde: 

  • Danske statsborgere, der har modtaget en kongelig orden eller medalje. 
  • Personer, der er kongeligt udnævnt til en statslig tjenestemandsstilling, eller som er afskediget herfra. 
  • Borgmestre og andre, der ønsker at takke for Kongens tilstedeværelse ved et afholdt arrangement. 

Deltagelse i offentlig audiens forudsætter, at man forinden har tilmeldt sig audiensen ved hjælp af det elektroniske tilmeldingssystem på Kongehusets hjemmeside. Hvis man bliver forhindret i at møde op på grund af sygdom eller lignende, bør man så vidt muligt afmelde sig via det link, der fremgår af den bekræftelsesmail, man modtager ved tilmeldingen. Derved kan pladsen frigives til en anden audienssøgende. 

Audienssøgende forventes som udgangspunkt at møde op ved en af de førstkommende offentlige audienser efter den begivenhed – en kongelig udnævnelse, tildeling af en orden eller medalje med videre – der er anledningen til audiensfremmødet, og så vidt muligt inden for de første seks måneder. 

Ved audiensen forventes man at møde i pænt tøj og med tildelt(e) dekoration(er). Under selve audiensen bæres handsker. Har man ikke selv medbragt handsker, kan hvide handsker lånes i audienslokalerne. 

Der er alene adgang til audienslokalerne for den audienssøgende. Dog kan en audienssøgende, der på grund af handicap eller lignende har behov for assistance, medbringe sædvanlig hjælper.  

Der kan ikke parkeres i slotsgården eller på Christiansborg Ridebane. 

Handicappede med kørestol med videre bedes i forvejen kontakte slotsforvalteren på tlf. +45 33 92 64 92 for afsætning ved Dronningeporten via Marmorbroen/Indre Slotsgård samt elevatoradgang.  

Personer, der har brug for anden særlig hjælp, bedes i god tid inden audiensen kontakte Ordenskapitlet på tlf. +45 33 40 10 10 eller på e-mail: ordenskapitlet@kongehuset.dk

Der kan på audiensdage være fotografer fra medier til stede i indgangsporten til Christiansborg Slot. Man kan naturligvis frabede sig fotografering og efterfølgende offentliggørelse af billeder, hvis man ønsker det. Eventuelle forespørgsler om køb af de pågældende billeder, skal rettes til Ritzau Scanpix. 

Spørgsmål vedrørende offentlig audiens i øvrigt kan rettes til Ordenskapitlet på tlf. +45 33 40 10 10 eller på e-mail: ordenskapitlet@kongehuset.dk.

Spørgsmål

Spørgsmål om offentlig audiens rettes til Ordenskapitlet på tlf.: +45 33 40 10 10 eller på e-mail: ordenskapitlet@kongehuset.dk.

Tilkørselsforhold

Offentlig transport
​Planlæg rejsen til Christiansborg Slot ved hjælp af Rejseplanen.

Bus
2A, 23, 31 og 37 (ved Christiansborg Slot)
Havnebus: Det Kongelige Bibliotek (cirka 800 meter fra Christiansborg Slot)

Metro
Gammel Strand Station (cirka 200 meter fra Christiansborg Slot)
Kongens Nytorv (cirka 800 meter fra Christiansborg Slot)

Tog
Københavns Hovedbanegård (cirka en kilometer fra Christiansborg Slot)

Der findes begrænsede parkeringsmuligheder i området omkring Christiansborg Slot, blandt andet i Slotsholmsgade og langs Frederiksholms Kanal. Parkering på Ridebanen eller i den indre slotsgård er kun tilladt for ansatte på Christiansborg Slot.

Der er pladser til handicapparkering på Christiansborg Slotsplads (på området mellem Christiansborg Slotskirke og hovedslottet) samt på Bertel Thorvaldsens Plads (ved indgangen til Thorvaldsens Museum).