Offentlig audiens

Ordet "audiens" er afledt af det latinske ord "audire", der betyder at høre. Ordets betydning er at få foretræde for/blive hørt af en højtstående person.

Offentlig audiens afholdes som udgangspunkt 1-2 gange om måneden – typisk hver anden mandag. De konkrete audiensdage vil fremgå af tilmeldingsmodulet nedenfor og af Kongehusets kalender.

Deltagelse i offentlig audiens forudsætter, at man forinden har tilmeldt sig. Det skyldes, at der er et begrænset antal pladser ved hver audiens.

Er man ikke på forhånd tilmeldt offentlig audiens, vil det i udgangspunktet ikke være muligt at få adgang til audiensen.

Det er vigtigt ved tilmeldingen at indtaste korrekt e-mailadresse, således at man modtager sin bekræftelse på tilmeldingen, som samtidig indeholder link til framelding i tilfælde af, at man senere bliver forhindret i at møde frem. Modtages bekræftelsen ikke, kan det være en god ide at tjekke sit spamfilter.

Praktiske oplysninger om afvikling af de offentlige audienser findes længere nede på siden.

Dronningen afholder audiens på Christiansborg Slot på en række mandage i løbet af året. Ved audienserne er der mulighed for at møde op og få lejlighed til personligt at takke Dronningen for eksempelvis tildelingen af en kongelig orden eller medalje, en kongelig udnævnelse eller for Dronningens deltagelse ved en åbning eller et besøg. Ved ankomsten til Christiansborg Slot noterer en adjudant den fremmødtes navn og anledningen til, at vedkommende er mødt frem. Den audienssøgende modtages herefter af Kabinetssekretæren, inden den pågældende føres til audiensgemakket, hvor samtalen med Dronningen finder sted. Under samtalen er der ikke andre end den audienssøgende og Dronningen til stede.

Der er tradition for, at Dronningen ved de offentlige audienser bærer en broche med Elefantordenens insignier. Brochen var en gave fra Frederik 9. til den daværende tronfølger på hendes 18-års fødselsdag i 1958.

Hvis Dronningen har forfald – for eksempel på grund af sygdom eller en udlandsrejse – vil H.K.H. Kronprinsen typisk gennemføre audiensen.

Ændringer i de annoncerede audiensdatoer kan forekomme også tæt på den annoncerede audiensdag. Sådanne ændringer vil alene blive bragt i kalenderen på Kongehusets hjemmeside.

Audiensbroche. Foto: Kongernes Samling ©
Christiansborg Slot. Foto: Christian Ringbæk ©

Privat audiens
I særlige tilfælde modtager Dronningen gæster i privat audiens i residenspalæet – som oftest i Christians IX’s Palæ på Amalienborg. Det gælder eksempelvis ved besøg af udenlandske statsoverhoveder, regeringschefer, udenrigsministre, parlamentsdelegationer, ledere fra internationale organisationer og øverste militære chefer fra andre lande.

Audiensens historie
Der er her i landet lang historisk tradition for, at menigmand med særligt ærinde har kunnet søge foretræde for kongen; men først under den tidlige enevælde blev audienserne sat i system.

Under Christian 5. (1670-1699) og i hovedparten af Frederik 6.s regeringstid (1699-1730) kunne enhver borger henvende sig med en bøn eller anmodning, mens kongen ventede på, at hans hest blev gjort klar.

Adgangen til kongen blev med hård hånd administreret af staldkarlen, der på forhånd afviste de håbløse anmodninger, og som samtidig skaffede sig en ekstra-indtægt ved at koordinere resten. Som led i opbygningen af den personlige enevælde formaliserede Frederik 4. i 1725 audienssystemet ved at udstede en forordning om faste ugentlige audienser, hvor enhver borger personligt kunne fremføre klagemål og forslag til monarken uden om administrationen.

Dette system videreførtes i forskellige varianter af senere monarker og danner samtidig det historiske grundlag for nutidens offentlige audienser.

Audienssøgende Laila Lassen Sørensen takkede for fortjenstmedaljen ved offentlig audiens på Christiansborg Slot. Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix ©
Audienssøgende Thomas Møller Kristensen takkede for ridderkorset ved offentlig audiens på Christiansborg Slot. Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix ©

Praktisk information om audiens

De offentlige audienser finder sted på Christiansborg Slot fra kl. 10.00 cirka to gange om måneden - se "Kommende audienser". Audienssøgende skal møde op og melde sig inden kl. 9.45. Der vil være adgang til slottet fra kl. 9.15.

I audiens kan møde:

  • Danske statsborgere, der har modtaget en kongelig orden eller medalje.
  • Personer, der har modtaget kongelig udnævnelse til en statslig tjenestemandsstilling eller afskedigelse herfra.
  • Borgmestre med videre, der ønsker at takke for Dronningens tilstedeværelse ved et arrangement med videre.

Man skal normalt ikke i forvejen tilmelde sig audiens, men kan blot møde op. I forbindelse med genoptagelsen af de offentlige audienser i september 2021 efter corona-nedlukningerne er der dog som en midlertidig foranstaltning indført et tilmeldingssystem, som sætter et loft over, hvor mange der kan modtages i audiens på de enkelte audiensdage.

Audienssøgende forventes som udgangspunkt at møde op ved en af de førstkommende offentlige audienser efter en udnævnelse, tildeling af en dekoration med videre, dog helst inden for det første halve år efter modtagelse af dekorationen, udnævnelser med videre.

Ved audiens forventes man at møde i pænt tøj og med tildelt(e) dekoration(er). Under selve audiensen bæres handsker. Har man ikke selv medbragt handsker, kan hvide handsker lånes i forbindelse med audiensen.

Man kan køre til Dronningeporten ved audiensen, men der kan ikke parkeres i slotsgården eller på Christiansborg Ridebane.

Der er alene adgang for den audienssøgende. Dog kan en audienssøgende, der på grund af handicap eller lignende har behov for assistance, medbringe sædvanlig hjælper. 

Handicappede med kørestole med videre bedes i forvejen kontakte Slotsforvalteren på tlf. +45 33 92 64 92 for elevatoradgang. 

Personer, der har brug for anden særlig hjælp, bedes kontakte Kabinetssekretariatet på tlf. +45 33 40 10 10 eller på e-mail: kabinetssekretariatet@kongehuset.dk.

Der kan på audiensdage være fotografer fra medier til stede i indgangsporten til Christiansborg Slot. Man kan naturligvis frabede sig fotografering og efterfølgende offentliggørelse af billeder, hvis man ønsker det.

Spørgsmål vedrørende offentlig audiens kan rettes til Kabinetssekretariatet på tlf. +45 33 40 10 10 eller på e-mail: kabinetssekretariatet@kongehuset.dk.

Spørgsmål

Spørgsmål om offentlig audiens rettes til Kabinetssekretariatet på tlf.: +45 33 40 10 10 eller på e-mail: kabinetssekretariatet@kongehuset.dk.

Tilkørselsforhold

Offentlig transport
​Planlæg rejsen til Christiansborg Slot ved hjælp af Rejseplanen.

Bus
1A, 2A, 26, 40, 66, 350S (ved Christiansborg Slot)
Havnebus: Det Kongelige Bibliotek (cirka 800 meter fra Christiansborg Slot)

Metro
Gammel Strand Station (cirka 200 meter fra Christiansborg Slot)
Kongens Nytorv (cirka 800 meter fra Christiansborg Slot)

Tog
Københavns Hovedbanegård (cirka en kilometer fra Christiansborg Slot)

Der findes begrænsede parkeringsmuligheder i området omkring Christiansborg Slot, blandt andet i Slotsholmsgade og langs Frederiksholms Kanal. Parkering på Ridebanen eller i den indre slotsgård er kun tilladt for ansatte på Christiansborg Slot.

Der er pladser til handicapparkering på Christiansborg Slotsplads (på området mellem Christiansborg Slotskirke og hovedslottet) samt på Bertel Thorvaldsens Plads (ved indgangen til Thorvaldsens Museum).