H.H. Prins Henriks dåb

D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Maries søn, Prins Henrik (i dag H.E. Greve Henrik), blev den 26. juli 2009 døbt i Møgeltønder Kirke.

Dåbshandlingen blev forestået af kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen. Efter dåben var der privat reception på Schackenborg Slot.

Navn
Henrik Carl Joachim Alain.

Faddere
H.K.H. Kronprinsessen
Monsieur Benjamin Grandet
Monsieur Charles Cavallier
Fr. Britt Davidsen Siesbye
Hr. Christian Scherfig

Program

Kl. 16.30: Gæsterne ankommer til Møgeltønder Kirke

Kl. 17.15: De kongelige gæster ankommer

Kl. 17.29: Prins Joachim og Prinsesse Marie ankommer med den lille Prins

Kl. 17.30 - 18.15: Barnedåb i Møgeltønder Kirke

Kl. 19.15: Reception på Schackenborg Slot

Møgeltønder Kirke

Blomsterudsmykningen i Møgeltønder Kirke
Blomsterudsmykningen i Møgeltønder Kirke er en ”sommerbuket” af danske sommerblomster og den franske lavendel.

På kirkedøren ind til våbenhuset er der bundet tre hjerter af hortensie og lavendel.

Kirken er pyntet i sarte lyse pastelfarver. Farveholdingen er hvid med cremegule nuancer, samt sart lyslilla.

Kirkebænkene er dekoreret med en efeukrans, der symboliserer livet og lykke. Kransen afsluttes med en georgine og to blomsterknopper.

Vinduerne i kirkerummet prydes af hortensie, der bindes, så der dannes symbolerne: Tro, Håb og Kærlighed.

Kirkens døbefont er beklædt med en krans af georginer, lathyrus, roser, hortensie, lavendel, springeri og ranker af efeu.

Knæfaldet er pyntet med en vegetativ dekoration, der syner af at ”vokse” op foran balustrene. Dekorationen er sammensat af georginer, hortensie, lathyrus, lavendel, løvemund, roser, springeri, efeu og ruskus.

Alteret er dekoreret med de samme blomster, som pryder knæfaldet.

Blomsterudsmykningen i Møgeltønder Kirke er foretaget af Ulla Lykke Alnor fra Aabenraa. Designet af udsmykningen er foretaget i samarbejde med Prins Joachim og Prinsesse Marie.

Dåbshandlingen forestås af Kongelig Konfessionarius, Erik Norman Svendsen.

Mens gæsterne ankommer fremføres klassiske værker for orgel og guitarer alternerende.

MENIGHEDEN SYNGER
Der står et slot i vesterled
Mel.: C.E.F. Weyse 1838.

1. Der står et slot i vesterled,
tækket med gyldne skjolde;
did går hver aften solen ned
bag rosenskyernes volde.
Det slot blev ej med hænder gjort:
mageløst står det smykket;
fra jord til himmel når dets port;
vor Herre selv det har bygget.

2. Fra tusind tårne funkler guld,
porten skinner som ravet;
med strålestøtter underfuld
sig borgen spejler i havet.
Guds sol går i sit guldslot ind,
skinner i purpurklæder.
I rosensky på borgens tind
står lysets banner med hæder.

3. Solenglen svinger lysets flag,
vandrer til fjerne lande;
ham følger liv og lys og dag
bag nattens brusende vande.
Lig solen farer livet hen,
går til forklaringskysten.
Med glans opdukker sol igen
fra Paradiset i østen.

B.S. Ingemann 1838.

KGL. KONFESSIONARIUS, BISKOPPEN OVER KØBENHAVNS STIFT, ERIK NORMAN SVENDSEN, TALER

MENIGHEDEN SYNGER
Vor tro den er et lys
Mel.: Nu takker alle Gud

1. Vor tro den er et lys
i hjertet dybt forborgen,
som bryder dejlig frem
ret som den klare morgen,
gør sjælen som en dag,
ja, dejlig, lys og rig,
ny, ret forandret og
i sindet Jesus lig.

2. Den tvivler ej at få,
hvad Gud i ordet lover,
og derfor frisk sig ind
i kors og modgang vover;
thi troen føder håb;
af det, den har og ser,
er den forsikret om
at finde altid mer.

3. Af håb er kærlighed,
thi når man ret besinder,
hvor god en Gud vi har,
ja, evig har og finder,
så bryder dette ud
i hjertens kærlighed,
endog mod den, som er
os bitter, gram og vred.

4. Guds fjender vare vi,
dog ville han os skænke
sin egen kære Søn.
Hvor få, som det betænke!
Hvor denne kærlighed
i hjertet bliver tændt,
på øjeblikket er
alt had og nid forbrændt.

5. Hvad Gud os gør, det bør
vi gøre mod vor næste;
når nogen gør os ondt,
da søge deres bedste
og bøde andres trods,
forfølgelse og spot
med forbøn, gode ord,
og altid gøre godt.

6. Når Gud ved meget kors
os ret på prøve sætter,
tro gør tålmodighed,
som alt det tunge letter,
den dæmper kødets knur
og tager bønnen fat
og ved, at al vor nød
Gud vej og mål har sat.

7. O, lad mig, Jesus, mig
i troen daglig øve,
så skal mig ingenting
et helligt liv berøve.
Hvor lyset er, der må
jo glansen ytre sig;
o, lær mig, at jeg ret
og altid følger dig!

J.J. Breithaupt 1705. Hans Adolph Brorson 1735.
Bearbejdet 1951.

DÅBSHANDLINGEN
LOVPRISNING OG BØN
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store
barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu
Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede:
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne
Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine
børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse
og det evige liv. Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn,
som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed,
og bevar det i dit samfund både her og hisset!
Amen.

SKRIFTLÆSNING
Således taler vor Herre Jesus Kristus:
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen
og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer
dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er
med jer alle dage indtil verdens ende.

Evangelisten Markus skriver:
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved
dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han
vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det
må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger
jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille
barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og
lagde hænderne på dem og velsignede dem.
Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe
det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

KORSTEGNELSE
Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit
bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede
Herre Jesus Kristus.
Hvad er barnets navn?

TROSBEKENDELSE
Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt
hans væsen?
- Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens
skaber?
- Ja!
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som
er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint
under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret
til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til
himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre
hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?
- Ja!
Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de
helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv?
- Ja!
Vil du døbes på denne tro?
- Ja!

DÅBSHANDLING
Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn. Amen.
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu
har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig
syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det
evige liv!
Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid!
Amen.

FADERVOR
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
Fred være med dig!

FADDERTILTALE
I forældre og faddere til dette barn er nu vidner på, at det er
døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I forældre
skal oplære jeres barn i den kristne tro og bede for det,
for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben er
indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før barnet
bliver voksent, da skal I faddere, så vidt det står til jer, drage
omsorg for, at det oplæres i den kristne tro.
Fred være med jer!

’Royal Guitars’ fremfører: ’Lascia ch’io pianga’
Arie fra Georg Friedrich Händels opera ‚Rinaldo’.

MENIGHEDEN SYNGER
Ingen er så tryg i fare
Mel.: Svensk folkemelodi 19. årh.

1. Ingen er så tryg i fare
som Guds lille børneskare,
fuglen ej i skjul bag løvet,
stjernen ej højt over støvet.

2. Herren selv på Zions bjerge
for sit folk er skjold og værge,
vil sig over os forbarme,
bære os på faderarme.

3. Ingen nød og ingen lykke
af hans favn os bort skal rykke;
han, den bedste ven blandt venner,
al vor trang og længsel kender.

4. Vore hovedhår han tæller,
hver en tåre, som vi fælder;
han os føder og os klæder,
midt i sorgen han os glæder.

5. Om han tager, om han giver,
samme Fader han dog bliver,
og hans mål er kun det ene,
barnets sande vel at tjene.

6. Fryd dig da, du lille skare!
Jakobs Gud vil dig bevare;
på hans mindste vink må alle
fjenderne til jorden falde.

7. Og når endt er kampens dage,
endt hver jordisk nød og klage,
kalder os vor Faders stemme
til en evig fryd derhjemme.

Lina Sandell-Berg 1856.
Fredrik Engelke 1873. P.D. Koch 1891.
Bearbejdet 1895. 1953.

KOLLEKT OG VELSIGNELSE
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af hjertens
grund, fordi du har ladet os komme til den nådefulde dåb,
hvori du skænkede os syndernes forladelse, Helligånden og
det evige liv for din Søns, Jesu Kristi, skyld.
Vi beder dig: Bevar os i troen, så at vi aldrig tvivler om denne
din gave, og styrk os ved din Helligånd til at stride mod
synden og blive i vor dåbs nåde, indtil vi bliver til evig tid
salige, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som
med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud
fra evighed og til evighed.
Amen.

Præst: Herren være med jer!
Svar: Og med din ånd!
Præst: Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Svar: Amen, amen, amen.

MENIGHEDEN SYNGER
Lov og tak og evig ære
Mel.: Tag det sorte kors fra graven

1. Lov og tak og evig ære
ofrer vi dig, Herre sød,
Jesus Krist, Guds Søn den kære,
for dit liv og for din død!
Tak for hver en julekvæld,
som har åbnet glædens væld!
Tak for hver en påskemorgen,
som har slukket hjertesorgen!

2. Himmelfarne! evig ære
ofres dig i englekor,
for du vil i Ånden være
med de små på denne jord;
tak for hver en pinsedag,
dejlig i dit vennelag,
som har over jorden strålet
med din røst på modersmålet!

3. Lov og tak og evig ære
for din røst, som i vor dåb
kalder os Guds børn de kære,
skænker herlighedens håb,
for din røst med nådens ord
til os over Himlens bord,
som os byder gang og sæde
evig i vor Herres glæde!

N.F.S. Grundtvig 1843.

Kære dåbsfamilie

En dåbsdag er en stor dag i en families liv. En dag hvor familie og venner kommer sammen for at fejre, at et barn er kommet til verden. Her i kirken fejrer vi, at barnet ved dåben også er kommet ind i Guds rige. For i Guds rige, hører børnene til, siger Jesus.

Da jeg var ung præst for 40 år siden, deltog for det meste kun forældre, faddere og den nærmeste familie i selve dåbshandlingen. Til gengæld blev næsten alle døbt med den kristne dåb. Om ikke andet, så for bedsteforældrenes skyld. Traditionen vejede tungt, når man valgte at lade barnet døbe.

I vore dage er dåben ikke den selvfølge, den var dengang. Traditionen er for en stor del afløst af argumentationen. Forud for dåben går ofte alvorlige overvejelser hos forældrene, om barnet skal døbes som lille, eller om det selv skal have lov at afgøre det spørgsmål, når det bliver stor. Men når forældre i dag vælger at få deres nyfødte døbt, står de også inde for det over for familie og venner og inviterer dem med i kirken, ofte i stort antal.

 

Den kendte musiker og studievært Sigurd Barett har udtrykt sin glæde over, at der var nogen, som engang traf en beslutning på hans vegne, mens han endnu ikke selv kunne. ”En beslutning om, at jeg skulle være under Guds vinger”, siger Sigurd. Et smukt udtryk for dåbens løfte om, at Gud er med os alle dage, indtil verdens ende. Ved dåben træder Gud selv ind i vores liv og lover at vandre med os fra livets indgang til dets udgang. ”Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."
Dåben er derfor mere end et velkommen til verden. Den er et velkommen til Guds evige rige. Et synligt tegn på, at vi i liv og død hører den Gud til, som Jesus har synliggjort med sit liv og sin død. Et synligt tegn på Guds kærlighed, som også gælder dem, der ikke er døbt, men som dåben er et personligt pant på.
I dag døbes en ny prins i kongehuset, og alle i Danmark er inviteret til at være med og bevidne dåben. Vi kan naturligvis ikke alle være i Møgeltønders prægtige kirkerum, men alligevel kan vi være med og med egne ører høre navnet og med egne øjne se dåben. Ganske vist er en dåb i kongehuset ikke anderledes end enhver anden dåb i kirken, men interessen for at kunne følge med er anderledes stor. For dagens dåbsbarn er født til at blive en del af kongehusets og dermed landets historie. Når han vokser op, skal han lære at håndtere den udfordring.

Forhåbentlig får han lov til sammen med sine storebrødre prins Felix og prins Nicolai at være barn længe endnu. Det er den bedste forberedelse til livet for ethvert barn. Den nære familie er de nærmeste til at opdrage den nye lillebror; hans bedsteforældre, forældre og søskende. Den omsorg og kærlighed, de viser, får betydning for resten af hans liv.

 

Ethvert barn har sin arv at bære på. De gælder for både små og store, og enhver arv kan være både nem og vanskelig at bære med sig. Det er værd at huske i dag, hvor alting ser så lyst og lykkeligt ud og kameraerne snurrer. Mange tænker formentligt på netop kongehuset som et liv fuldt af eventyr, glimmer og glans. Hver uge kan vi læse og se os mætte i reportager og billeder fra kongehusets virke. Men som forældre til den nye prins ved I, at det ikke er den rene sus og dus at opdrage et barn til et sådant liv. Tværtimod kræver det ekstra opmærksomhed og planlægning.
Først og fremmest er det daglige liv i familien mellem forældre og børn vigtig. ”Har du talt med dit barn i dag”? hedder det i et slogan, som slet ikke er så tosset i en tid, hvor vi let fristes til at parkere de kære unger foran fjernsynet. For det er af afgørende betydning for et barns udvikling, sprog og evne til at omgås andre, at vi taler med vore børn og på forskellig vis lader dem mærke, at de er elskede og værdsatte.
Det er ikke nogen let opgave for kongehusets forældrepar at lære jeres børn at omgås så megen offentlighed, som kongehuset i dag er genstand for. Selv når de leger og tror sig usete, skal der nok være en årvågen fotograf, der fanger dem i sin telelinse. Man kan synes, at opmærksomheden er ”for meget”. For nogle gange har vi alle lyst til og behov for at være i fred. Også, ja måske især de kongelige, der trods deres ophøjede stilling i samfundet er lige så sårbare og dødelige, som alle vi andre. Det er kun i eventyrets verden, at vi lever lykkeligt til vore dages ende. I virkelighedens verden veksler solskin og skyer, medgang og modgang. Det er et vilkår for vores menneskeliv, som det er et vilkår, at vi skal dø.

Ansigt til ansigt med den virkelighed er dåben Guds løfte om, at hvert eneste menneskebarn er set og elsket og husket af Ham, som Jesus har lært os at kalde for vores himmelske far. Ved dåben sættes vi ind i et livsfællesskab med Jesu Kristi Gud og far, som står ved magt alle dage, også ud over døden. Samtidig sættes vi ind i fællesskabet i Guds kirke og menighed, hvor vi forpligtes til at bære hinandens byrder og således opfylde Kristi lov om kærlighed til Gud og vores næste. Vi får på den måde del i en større sammenhæng end den, vi er født ind i.

Dåben peger derfor også frem mod det liv, vi i tro og tillid til Gud skal leve som Guds kære børn.”Døb dem og lær dem at holde alt det, som jeg har befalet jer”, siger Jesus. Vi forældre og bedsteforældre har her en særlig forpligtelse, såfremt vi tager dåben for pålydende som det, den er: en gave og en opgave.

I dag bærer prinsesse Marie selv sit barn til dåb og svarer på sit barns vegne. Det er helt, som det skal være. Dåben er også helt, som den skal være: Guds løfte om, at han al vor synd og uværdighed til trods vil dele livet med os. I dag og alle dage, indtil verdens ende. Der er ikke noget at trække fra. Men der er noget at lægge til. Dåbens gave skal naturligvis udfoldes i vores daglige liv med hinanden. Det liv, hvor vi gang på gang kommer til kort, men hvor vi også i bedste forstand kan gøre en forskel i andres liv. Ikke så meget i kraft af vore egne evner som i kraft af det fællesskab med Gud, som dåben har åbnet for os.

”Vor tro den er et lys” står der i Brorsons salme fra 1735, som han skrev mens han var dansk præst i Tønder. Netop den salme har dåbsbarnets forældre ønsket, vi skulle synge i dag i Møgeltønder kirke. Den salme peger netop på livet efter dåben, livet i tro, håb og kærlighed, som skal være vores svar på Guds handlen i dåben.

Hvor lyset er, der må
jo glansen ytre sig;
o, lær mig, at jeg ret
og altid følger dig!
(DS 579,7b)
Amen

Greve Henriks dåb, 2009. Foto: Keld Navntoft, Scanpix ©
Møgeltønder Kirke. Foto: Polfoto ©

Dåbskjolen

Kjolen er af cremefarvet jacquardvævet schweizerbomuld, syet i empiresnit med drengekrave.

Dåbskjolen er syet med biselæg på overdelen, nederst på ærmerne og på skørtet. I ryggen er kjolen forsynet med knapper.

Der er benyttet bomuldsblonder til kantning af krave og ærmer samt i indsats ved kjolens bryst og mellem biselæggene på skørtet.

Dåbskjolen har et aftageligt underskørt i lyseblå silke.

Kysen er ligeledes af cremefarvet jacquardvævet schweizerbomuld, kantet med bomuldsblonder og forsynet med et lyseblåt bindebånd i silke.

Dåbskjolen er syet af Henrik Hviid, H.H. Design.

Gæsteliste

Den kongelige familie
Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen
Hans Kongelige Højhed Prins Christian
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
Hans Højhed Prins Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Frk. Carina Axelsson
Hendes Højhed Prinsesse ALEXANDRA zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Greve Jefferson-Friedrich von Pfeil
Grev Richard von Pfeil
Komtesse Ingrid von Pfeil
Hendes Majestæt Dronning Anne-Marie
His Royal Highness Prince Nikolaos
Miss Tatiana Blatnik
Hans Højhed Prins Nikolai
Hans Højhed Prins Felix
H.E. Greve Ingolf af Rosenborg
Grevinde Sussie af Rosenborg
Greve Carl Johan Bernadotte af Wisborg
Grevinde Gunnila Bernadotte

Øvrig familie
Monsieur Alain Cavallier
Monsieur Christian Grassiot
Madame Christian Grassiot
Monsieur Charles Cavallier
Monsieur Edouard Cavallier
Monsieur Benjamin Grandet
Monsieur Jerome Grassiot
Madame Jerome Grassiot
Zachary Grassiot