Ændringer i de kongelige protektioner

Den kongelige familie varetager protektioner for en lang række organisationer og foreninger, der spænder over en bred vifte af områder som uddannelse, erhverv, kultur, sport, bæredygtighed og sociale formål.

Foto: Kongehuset ©

I forbindelse med tronskiftet den 14. januar meddelte Kongehuset, at samtlige af H.M. Kongens, H.M. Dronningens og H.M. Dronning Margrethes protektioner ophørte. Den kongelige familie har nu taget stilling til, hvilke af protektionerne der vil blive videreført samt til fordelingen af disse protektioner. Der er desuden truffet beslutning om et antal nye protektioner. 

Tronskiftet er samtidig benyttet som anledning til at tage stilling til de protektioner, som hidtil har været varetaget af H.K.H. Prins Joachim, H.K.H. Prinsesse Marie og H.K.H. Prinsesse Benedikte. Der er således foretaget en vurdering af samtlige kongelige protektioner, som indtil tronskiftet har udgjort 258 i alt. 

Antallet af protektioner udgør herefter 140 i alt for medlemmerne af den kongelige familie. Udvælgelsen af de kongelige protektioner har taget udgangspunkt i historiske forhold samt i de kongeliges særlige fokusområder og interesser. Antallet af protektioner er afstemt ud fra et hensyn til de kongeliges øvrige opgaver således, at de kongelige har mulighed for at kunne engagere sig i de valgte protektioner.

Gennem århundreder har Kongehusets protektioner støttet almennyttige organisationers vigtige arbejde i Danmark, i Rigsfællesskabet og i udlandet. Det er en tradition, som vi er stolte af at fortsætte, og som vi som samlet familie kommer til at sætte vores præg på. 

Vi ønsker med de kongelige protektioner at støtte indsatser, som fremmer dansk kultur, videnskab og virkelyst, som værner om vores natur, som udgør en stemme for de udsatte og sårbare i vores samfund, og som binder os sammen i små og store fællesskaber,” udtaler Kongeparret.

Fremover vil kongelige protektioner være tidsbegrænsede og gældende i fem år, hvorefter den pågældende organisation eller forening kan søge om forlængelse. Tidsbegrænsningen betyder, at der løbende bliver mulighed for, at de kongelige kan påtage sig nye protektioner i takt med, at samfundet udvikler sig. 

Listen over protektioner er udtryk for en række fokusområder, men den udgør langtfra en udtømmende oversigt over den kongelige families engagement og interesseområder. 

Majoriteten af den kongelige families 4-500 årlige officielle programpunkter udgøres af besøg hos institutioner, organisationer, virksomheder og myndigheder, der ikke er en del af protektionsporteføljen. Det betyder også, at de 116 protektioner, der ikke videreføres, på linje med andre organisationer og foreninger, fortsat kan komme i betragtning til kongelig deltagelse i relevante arrangementer og aktiviteter.

Nedenfor følger information om nye og videreførte protektioner samt en fuld liste over samtlige protektioner.

H.M. Kongen
Kongen bliver protektor for Nordatlantisk Hus i Odense og Kolturplanen på Færøerne, som begge har til formål at fremme kendskabet til Rigsfællesskabets kultur og natur, samt for Dansk Arkitektur Center, The Brain Prize og Léonie Sonnings Musikpris, som på hver deres måde sætter fokus på dansk design, videnskab og kultur i international sammenhæng. Kongen udvider sit engagement inden for den grønne dagsorden som protektor for The Copenhagen Climate Ministerial.  

Herudover overtager Kongen 14 protektioner fra Dronning Margrethe, hvoraf en række af organisationerne har en historisk tilknytning til Kongehuset. Det drejer sig blandt andet om American-Scandinavian Foundation, Bibelselskabet, Dansk Idrætsforbund, Det Grønlandske Hus, Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Foreningen Norden og Foreningen til lærlinges uddannelse. 

Kongen beholder herudover otte af sine tidligere protektioner, herunder Københavns Drengekor, State of Green og Røde Kors. 

H.M. Dronningen
Dronningen påtager sig nye protektioner for organisationerne Danske Hospitalsklovne og WeShelter (Fonden Missionen blandt Hjemløse), som har fokus på særligt udsatte og sårbare grupper i samfundet, og for Danmarks Frie Forskningsfond, der har til formål at udvikle og styrke kvaliteten af dansk forskning. Dronningen fortsætter desuden sit engagement inden for naturbevarelse som protektor for Den Danske Naturfond og UNEP (FN’s Miljøorganisation) Protektor for Biodiversitet. 

Fra Dronning Margrethe overtager Dronningen protektionerne for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Kræftens Bekæmpelse samt for Diakonissestiftelsen, som blev stiftet i 1863 af Dronning Louise.

Dronningen viderefører desuden 16 af sine tidligere protektioner, herunder Psykiatrifonden, FN’s Befolkningsfond (UNFPA) og WWF Verdensnaturfonden.  

H.M. Dronning Margrethe
Dronning Margrethe beholder 20 af de 81 protektioner, som Majestæten varetog frem til tronskiftet. De fortsatte protektioner er primært organisationer og institutioner inden for kunstens, historiens og arkæologiens verden. 

H.K.H. Prins Joachim
Prins Joachim viderefører 25 af sine nuværende protektioner. Prinsen har gennem en lang årrække haft særlig fokus på kulturarv, Sønderjylland og Forsvaret, hvor sidstnævnte ligger i naturlig forlængelse af Hans Kongelige Højheds militære uddannelse og nuværende stilling som forsvarsindustriattaché ved den danske ambassade i Washington D.C. 

Blandt Prinsens videreførte protektioner er CARE Danmark, Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, Europa Nostra Danmark og Diabetesforeningen. 

H.K.H. Prinsesse Marie
Prinsesse Marie har takket ja til at blive protektor for Prins Henriks Skole og for organisationen Stop Spild af Mad. De to nye protektioner ligger i forlængelse af Prinsessens mangeårige engagement i dansk-franske kulturrelationer samt i madspildsdagsordenen. I forbindelse med sidstnævnte overtager Prinsessen desuden protektionen for Kokkelandsholdet fra Prins Joachim. 

Herudover vil Kongens protektion for Ordblindeforeningen samt Dronningens protektion for Hjernesagen overgå til Prinsessen, som i forvejen har fokus på personer, der lever med et skjult handicap, gennem protektionerne for Landsforeningen Autisme og Epilepsiforeningen. 

Prinsessen fortsætter desuden som protektor for 13 af sine nuværende protektioner. 

H.K.H. Prinsesse Benedikte
Prinsesse Benedikte fortsætter sit engagement i særligt ridesporten, spejderbevægelsen og parasportens verden som protektor for 25 af sine nuværende protektioner. Blandt Prinsessens videreførte protektioner er Det Danske Spejderkorps, Parasport Danmark og Dansk Ride Forbund.

Fakta om protektioner

Historien bag protektioner
Historisk går de kongelige protektioner tilbage til enevælden, hvor enhver aktivitet, der ikke kunne forklares af kald eller stand, krævede bemyndigelse. Protektioner var med andre ord en form for kongelig tilladelse til at agere. De første protektioner vedrørte videnskab, uddannelse og oplysning, men under Christian 9. begyndte protektioner at rette sig mod filantropiske foreninger. I nyere tid er kongelige protektioner et udtryk for støtte til en konkret sag, organisation eller forening inden for en bred vifte af områder.

Hvad betyder det at være kongelig protektor?
En kongelig protektor bruger sin position til at skabe opmærksomhed om den pågældende sag, organisation eller forening og får samtidig kendskab til protektionen og dens felt gennem samarbejdet og den løbende dialog. De kongelige kan vælge at støtte på forskellige måder, for eksempel ved at deltage i arrangementer, besøge aktiviteter eller ved at møde nogle af de mennesker, som har gavn af den pågældende protektion. 

Hvordan søger man om protektion?
Alle organisationer og foreninger med uegennyttige formål kan søge om en kongelig protektion med undtagelse af myndigheder og rent kommercielle foretagender. Det vil normalt være en forudsætning for at opnå kongelig protektion, at der har været et forudgående samarbejde med Kongehuset, f.eks. i form af kongelig tilstedeværelse ved arrangementer eller lignende. Ansøgninger om protektion sendes til de respektive hoffer.

Hans Majestæt Kongen 
American-Scandinavian Foundation 
Bibelselskabet 
Bloddonorerne Danmark
Copenhagen Climate Ministerial 
Danmarks Idrætsforbund
Dansk Arkitektur Center
Dansk Design Center
Danske Sømands- og Udlandskirker 
DenmarkBridge
Det Grønlandske Hus 
Det Kgl. Vajsenhus 
Det Kongelige Danske Geografiske Selskab
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 
DGI 
Foreningen Norden 
Foreningen til lærlinges uddannelse 
Katuaq - Grønlands kulturhus
Koltur. Natur- og kulturarv på øen Koltur i fortid, nutid og fremtid. 
Kongelig Dansk Yachtklub 
Københavns Drengekor
Léonie Sonnings Musikpris
Nordatlantisk Hus 
Red Barnet
Røde Kors
State of Green
Søofficers-Foreningen
The Anglo-Danish Society
The Brain Prize

Hendes Majestæt Dronningen 
Børnehjælpsdagen
Danmarks Frie Forskningsfond
Dansk Flygtningehjælp
Danske Hospitalsklovne
Den Danske Naturfond
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
Det Nationale Sorgcenter 
Diakonissestiftelsen 
DR Pigekoret 
Global Fashion Agenda 
Hjerteforeningen 
Julemærkefonden 
KFUM's Soldatermission
Kræftens Bekæmpelse 
Maternity Foundation 
Mødrehjælpen 
Nyreforeningen 
Psykiatrifonden
SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed 
Sjældne Diagnoser
UNEP (FN's Miljøorganisation) Protektor for Biodiversitet
UNFPA (FN's Befolkningsfond) 
WeShelter (Fonden Missionen blandt Hjemløse)
WWF Verdensnaturfonden

Hendes Majestæt Dronning Margrethe 
ARoS 
Den Gamle By
Det Classenske Fideicommis
Det Danske Institut i Rom
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen
Ebbe Muncks Mindefond 
GeoCenter Møns Klint
Gigtforeningen
Glas – Museet for glaskunst
International Association for Classical Archaeology 
Jellingprojektet
Moesgaard Museum 
Nyborg Slot – Middelalderens Christiansborg
Rungstedlundfonden 
Sagnlandet Lejre 
Scleroseforeningen 
Selskabet for Kirkelig Kunst 
Sofieskolen 
Vallø Stift 
Vemmetofte Kloster 

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim 
AQUA Akvarium og Dyrepark 
CARE Danmark
Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab
Copenhagen Goodwill Ambassadors
Danmarks Tekniske Museum
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten
Dannebrogs-Samfundet 
Dansk Heraldisk Selskab
Den Danske Strygerkonkurrence
Det Danske Drengekor 
Diabetesforeningen
Europa Nostra Danmark
Fjord & Bælt 
Frihedsmuseets Venners Fond 
Grænseforeningen
Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD)
Hærvejsmarchen 
Museum Sønderjylland
Ordenshistorisk Selskab 
Schackenborg Fonden 
Skoleskibet Danmark 
Sønderjyllands Symfoniorkester
Unge Forskere
Vadehavscentret
Aalborg Zoo

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie 
AIDS-Fondet 
Alliance Française i Danmark
Autismeforeningen
Copenhagen Cooking
Den danske UNESCO-nationalkommission 
Det danske Studenterhus i Paris 
Epilepsiforeningen 
Folkekirkens Nødhjælp
Hjernesagen
Kattegatcentret  
Kokkelandsholdet
Le Souvenir Français Den Danske Komité
Ordblindforeningen i Danmark
Prins Henriks Skole
Prix littéraire des ambassadeurs francophones
Schackenborg Fonden 
Stop Spild Af Mad 
Tønder Festival

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte
Alzheimerforeningen 
Ballettens Venner 
CP Danmark – Landsforeningen for Cerebral Parese
Dansk KFUK i London
Dansk Ride Forbund 
Dansk Varmblod
De grønne pigespejdere 
Den Tysk-Skandinaviske Skole
Det Danske Spejderkorps 
Elsass Fonden 
Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade 
Frihedskampens Veteraners Mindefond
Hellebro 
Hestens Værn
I.P. Nielsens Fonden til minde om Dronning Ingrid
Margrethe-Skolen - Scandinavian Academy of Fashion Design
OK Fonden
Olave Baden-Powell Society
Osteoporoseforeningen
Parasport Danmark
Princess Benedikte Institute 
Sankt Annæ Pigekor 
SOS Børnebyerne
World Breeding Federation for Sport Horses
World Guide Foundation