Nikolai og Felix Fonden - H.E. Greve Nikolai og H.E. Greve Felix' Fond

Fondens formål er at støtte humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor Danmark.

Ansøgningsprocessen
​Ansøgninger til Nikolai og Felix Fonden skal fremsendes digitalt via ansøgningsskema.

Ansøgningen bør skrives på dansk og indeholde en kort og præcis redegørelse for projektet samt CV for ansøger og et budget med angivelse af alle forventede eller allerede kendte indtægter og udgifter. Derudover skal CPR/CVR-nr. og bankoplysninger angives.

Tidspunktet for projektet skal anføres, da fonden ikke støtter projekter, der er påbegyndt eller afsluttet, når ansøgningen forelægges bestyrelsen.

Yderligere bilag med relation til ansøgningen kan vedhæftes som en samlet PDF-fil. Hvis man ønsker at fremsende materiale, der ikke kan vedhæftes digitalt (bøger, musik med videre), kan dette fremsendes som almindelig post til fondens sekretariat (Att. Fondssekretæren). Anfør venligst hvilken ansøgning materialet vedrører samt dato for ansøgningen. Ønskes materialet retur, bør der gøres udtrykkeligt opmærksom herpå, ligesom frankeret returkuvert/emballage hertil skal medsendes.

Ved eventuel efterfølgende henvendelse om ansøgningen skal ansøgers (som angivet på ansøgningsskemaet) og dato for indsendelse oplyses.

Fondens formål
​Fonden har tidligere båret navnet Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond. Fondens kapital består af midler, som er fremkommet dels ved det overskud, der indkom ved salg af bryllupsmønt fremstillet i anledning af brylluppet den 18. november 1995, dels ved fusionen i 2004 med Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Internationale Uddannelsesfond, der blev oprettet i anledning af brylluppet den 18. november 1995 med midler skænket af fondene i Bikuben-koncernen og af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse med flere.

Fondens formål er at støtte humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor Danmark. Efter fondens praksis ydes der ikke støtte til organisationers løbende drift og til sociale formål for enkeltpersoner. Derudover ydes der ikke støtte til projekter med tilbagevirkende kraft.

Der ydes som hovedregel ikke støtte til projekter, der er igangsat før afholdelsen af førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen. 

Alle ansøgere til Kongehusets fonde får svar på deres ansøgning, udsendt via e-mail til den enkelte ansøger fra Fondssekretæren.

Tilsagn
​Tilsagn om støtte meddeles ligeledes per e-mail umiddelbart efter førstkommende fondsmøde.

Fondenes uddelinger offentliggøres på Kongehusets hjemmeside under den enkelte fonds ”Uddelinger” i form af en bevillingsliste over ansøgere og deres projekttitler på formål.

Afslag
​Afslag på ansøgninger meddeles løbende per e-mail. Kongehusets begrunder ikke afslag på ansøgninger. Kongehuset offentliggør ikke ansøgninger, der har fået afslag.

Ansøgningsfrist: 1. april (behandles på det årlige bestyrelsesmøde primo juni).

Uddeling: Juni

Uddelinger

Postadresse
Nikolai og Felix Fonden
Att.: Fondssekretær Charles-Henri Keller
Amaliegade 18
Postboks 2143
1015 København K

Bestyrelsesmedlemmer pr. 1. juni 2021
H.K.H. Prins Joachim
H.E. Alexandra Christina, grevinde af Frederiksborg
H.E. Nikolai William Alexander Frederik, greve af Monpezat
H.E. Felix Henrik Valdemar Christian, greve af Monpezat
Advokat, kammerherre Henrik baron Wedell-Wedellsborg
Professor Peter Kurrild-Klitgaard
Mette Laursen, CEO and founder LinKs
Direktør Niels Smedegaard
Tidligere rektor for Designskolen Kolding og forhenværende minister Elsebeth Gerner Nielsen