Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter.

Fondens formål
Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde.
Fonden støtter ikke generel drift og som hovedregel ikke praktikophold, opførelse af klubhuse, indkøb af almindeligt inventar og musikudgivelser.

​Uddeling kan også finde sted uden ansøgning, og fonden kan selvstændigt tage initiativ til indstiftelse af en eller flere prisbelønninger indenfor fondens formål. Fonden indstiftede i 1972 "Amalienborgprisen". Prisen uddeles lejlighedsvis med det hovedformål at udgive betydningsfulde ikke-skønlitterære værker på et af hovedsprogene. I 2019 besluttede fondens bestyrelse at udvide prisens formål og fokus. Bestyrelsen ønskede, at prisen kunne uddeles oftere og rettes mod et bredere publikum som anderkendelse for en væsentlig videnskabelig eller kulturel indsats. Sammen med prisen uddeles Amalienborgmedaljen, skabt af professor Mogens Bøggild i 1983. Denne pris kan ikke søges. 

Under fonden hører også "Cayx-Legatet”, der støtter studerende og kandidater med relation til det franske. For yderligere oplysninger henvises til www.royalacademy.dk.
Alle ansøgere til Kongehusets fonde får svar på deres ansøgning. 

Tilsagn
Tilsagn om støtte meddeles ligeledes per e-mail umiddelbart efter førstkommende fondsmøde.
Fondenes uddelinger offentliggøres på Kongehusets hjemmeside under den enkelte fonds ”Uddelinger” i form af en bevillingsliste over ansøgere og deres projekttitler på formål og beløb.

Afslag 
Afslag på ansøgninger meddeles løbende per e-mail. Kongehuset begrunder ikke afslag på ansøgninger.
Kongehuset offentliggør ikke ansøgninger, der har fået afslag.

Ansøgningsfrist
15. februar (til behandling på bestyrelsens sommermøde cirka 1. juni)
15. august (til behandling på bestyrelsens vintermøde cirka 1. december)

Uddeling
Juni og december.

Ansøgningsprocessen
Ansøgninger til Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond skal fremsendes digitalt via ansøgningsskema nedenfor.
Ansøgningen bør skrives på dansk og indeholde en kort og præcis redegørelse for projektet samt CV for ansøger og et budget med angivelse af alle forventede eller allerede kendte indtægter og udgifter. Derudover skal CPR/CVR-nr. og bankoplysninger angives.

Tidspunktet for projektet skal anføres, da fonden ikke støtter projekter, der er påbegyndt eller afsluttet, når ansøgningen forelægges bestyrelsen.

​Yderligere bilag med relation til ansøgningen kan vedhæftes som en samlet PDF-fil. Hvis man ønsker at fremsende materiale, der ikke kan vedhæftes digitalt (bøger, musik med videre), kan dette fremsendes som almindelig post til fondens sekretariat (Att. Fondssekretæren). Anfør venligst hvilken ansøgning materialet vedrører samt dato for ansøgningen. Ønskes materialet retur, bør der gøres udtrykkeligt opmærksom herpå, ligesom frankeret returkuvert/emballage hertil skal medsendes.
Ved eventuel efterfølgende henvendelse om ansøgningen skal ansøgers navn, e-mailadresse (som angivet på ansøgningsskemaet) og dato for indsendelse oplyses. 

Fondens sekretariat er åbent for telefonisk henvendelse på tlf.nr. +45 33 40 10 10.

Uddelinger

Postradresse
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Att.: Fondssekretær Charles-Henri Keller
Postboks 2143
Amaliegade 18
1015 København K
Tlf.: +45 33 40 10 10
Fax: 33 40 11 26

Bestyrelsesmedlemmer pr. 1 april 2021 
H.M. Dronning Margrethe
Hofchef Kim Kristensen
Museumsdirektør, lic.phil. Poul Erik Tøjner
Professor, dr. jur. Linda Nielsen
Nikolaj Koppel